Sędzia pływania

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klasy sędziowskie

Klasy sędziowskie

Klasy sędziowskie i warunki ich uzyskania określa Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego.

Sędzia klasy drugiej

Warunki uzyskania:

 • ukończony 16-ty rok życia
 • posiadanie wykształcenia minimum gimnazjalnego
 • ukończenie kursu sędziowskiego i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego

Uprawnienia nadaje Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego.

Sędzia klasy pierwszej

Warunki uzyskania:

 • posiadanie uprawnień sędziego klasy drugiej
 • posiadanie wykształcenia minimum średniego
 • minimum 3-letni staż sędziowski w klasie drugiej
 • ukończenie kursu dokształcającego na uprawnienia sędziego klasy pierwszej i zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego

Uprawnienia nadaje Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego.

Sędzia związkowy

Warunki uzyskania:

 • posiadanie uprawnień sędziego klasy pierwszej
 • posiadanie wykształcenia minimum średniego-matura
 • minimum 10-letni staż sędziowski w wszystkich klasach łącznie - w tym 5-letni aktywny staż w klasie pierwszej
 • wysoka ocena z pełnionych funkcji sędziowskich
 • znajomość, co najmniej jednego języka obcego
 • nienaganna postawa moralna
 • zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego

Uprawnienia nadaje Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego.

Uprawnień sędziego klasy związkowej nie nadaje się etatowym instruktorom i trenerom pływania, pobierającym wynagrodzenia z tego tytułu.

Sędzia międzynarodowy

Wyróżniający się sędzia związkowy może uzyskać tytuł sędziego międzynarodowego, po uzyskaniu wpisu na listę FINA. Warunkiem uzyskania wpisu jest długoletni, nienaganny staż sędziowski, wykształcenie minimum matura oraz praktyczna znajomość języka angielskiego. Dokonanie wpisu na listę sędziów międzynarodowych FINA następuje na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego, zaakceptowany przez zarząd Polskiego Związku Pływackiego po zatwierdzeniu przez FINA.

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień sędziowskich jest wyłącznie legitymacja sędziowska Polskiego Związku Pływackiego.

Legitymacje sędziego klasy drugiej i pierwszej wydaje Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego.

Legitymacje sędziego związkowego wydaje Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego.

Poprawiony: piątek, 26 sierpnia 2011 20:23
 

Zasady i informacje nt. certyfikacji międzynarodowych sędziów pływania

A. Cele

 • podniesienie umiejętności sędziowania pływania.
 • ujednolicenie sposobu sędziowania.
 • stworzenie listy wykwalifikowanych sędziów pływania.
  Tylko sędziowie główni i starterzy z tej listy będą sędziować jako sędziowie główni i starterzy w trakcie ważnych zawodów międzynarodowych.
Więcej…